Οδηγίες για την Σχολική βία σε Ιδιωτικά, Ξένα και σε όσα Σχολεία λειτουργούν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου - ΑΝΕΛΙΞΗ

Οδηγίες για την Σχολική βία σε Ιδιωτικά, Ξένα και σε όσα Σχολεία λειτουργούν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου

Εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, οδηγίες προς τα Ιδιωτικά Σχολεία, Ξένα Σχολεία της ημεδαπής καθώς και τα Ιδιωτικά Σχολεία που λειτουργούν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) σχετικά με την λειτουργία της Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας υποβολής αναφορών ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο* που αναφέρεται μεταξύ άλλων:

  • Στις υποχρεώσεις των Διευθυντών των εν λόγω σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
  • Στην λειτουργεία του Π.Σ. Myschool.
  • Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού ΠΣΔ σε μαθητές/ήτριες της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
  • Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Διαδικασία εγγραφής σχολείου ιδιωτικής εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  • Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ή Διαδικασία εγγραφής Ξένων Σχολείων της ημεδαπής με ελληνικό ξένο πρόγραμμα σπουδών καθώς και σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης που λειτουργούν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και δημιουργία λογαριασμών ΠΣΔ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές αυτών.

*ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ