Εξετάσεις Αλλογενών

Με τον νόμο 4735/2020 θεσμοθετήθηκε μια ουσιώδης μεταρρύθμιση στη διαδικασία πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών με την εισαγωγή του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π) ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης. 

Το μοντέλο της γραπτής δοκιμασίας εισήχθη προκειμένου να εφαρμοστούν αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και διαφάνεια, να διαφυλαχτεί το αδιάβλητο στη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας και να εναρμονιστεί η ακολουθούμενη πρακτική με τις πρακτικές άλλων κρατών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο και οι υποψήφιοι οφείλουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στα γνωστικά πεδία εξέτασης της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας, της γεωγραφίας, του ελληνικού πολιτισμού και των θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας. Τα θέματα για τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία είναι αναρτημένα στην Τράπεζα Θεμάτων, όπως και οι απαντήσεις τους. 

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν την ευθύνη οργάνωσης, συντονισμού και εποπτείας όλης της διαδικασίας με πάγιο στόχο τη διασφάλιση της αρχής της ισότητας, της καθολικότητας και της διαφύλαξης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς διακρίσεις ή προκαταλήψεις.

Οδηγός εξεταστικής διαδικασίας υποψηφίων γενικής κατηγορίας

Στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π) οι υποψήφιοι της γενικής κατηγορίας εξετάζονται σε τέσσερις (4) θεματικές ενότητες: Γεωγραφία, Ιστορία, Πολιτισμό και Θεσμούς του Πολιτεύματος, Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου και στην Κατανόηση και Παραγωγή Προφορικού Λόγου. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία και τον τρόπο εξέτασης.

Οδηγός εξεταστικής διαδικασίας υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

Στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π) δίνεται δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε όσους είναι άνω των 62 ετών, σε όσους αδυνατούν να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία λόγω μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και σε όσους κατέχουν πιστοποιητικό αναπηρίας άνω του 67% (δηλαδή από 68% και άνω). Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία και τον τρόπο εξέτασης.