Πρότυπα Σχολεία

Τα Πρότυπα Σχολεία ( Γυμνάσιο και Λύκειο) είναι σχολικές μονάδες, όπου μεταξύ άλλων δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών, σχολικά εγχειρίδια και διδακτικές μέθοδοι.

Χαρακτηριστικό των Πρότυπων Σχολείων είναι η συμμετοχή και ενασχόληση τους με καινοτόμες δραστηριότητες και η πλούσια υλικοτεχνική υποδομή. Πρωταρχικός στόχος είναι η παροχή δημόσιας παιδείας υψηλής ποιότητας για όλους του μαθητές.

Το γεγονός δε ότι οι μαθητές επιλέγονται μέσω γραπτών εξετάσεων εξασφαλίζει ότι το γνωστικό επίπεδο των μαθητών υπερβαίνει κατά πολύ τον Μέσο Όρο του επιπέδου των φοιτούντων μαθητών  στα υπόλοιπα σχολεία, δημιουργώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που συμβάλλει θετικά στην καλύτερη επίδοση τους, οδηγώντας τους στην αριστεία. 

Εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία 

Η εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία γίνεται αποκλειστικά μέσω γραπτών εξετάσεων, που διενεργούνται κάθε έτος. Η επιλογή των μαθητών αφορά στην εισαγωγική τάξη (Α’ Γυμνασίου) συνεχίζουν τη φοίτηση τους στο Λύκειο χωρίς νέες εξετάσεις εισαγωγής. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα Μαθηματικά και την Κατανόηση Κειμένων. Πρόκειται για ένα τεστ δεξιοτήτων διάρκειας 150 λεπτών, που αποτελείται από 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Οι εξετάσεις εισαγωγής στα πρότυπα σχολεία είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και δεδομένου του μεγάλου αριθμού υποψηφίων, η προετοιμασία των μαθητών πρέπει να είναι άρτια, οργανωμένη και στοχευμένη. 

Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΝΕΛΙΞΗ
προετοιμασία για μαθητές ΠΡΟΤΥΠΑ σημαίνει: 

Άριστο πρόγραμμα σπουδών 

 • Όλιγομελή και ομοιογενή τμήματα. 
 • Πλήρες διδακτικό υλικό που παρέχεται δωρεάν.  
 • Σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. 
 • Μαθητοκεντρικό σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε υποψηφίου.  
 • Ενισχυτικές ώρες διδασκαλίας, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

Άριστη προετοιμασία από εξειδικευμένους καθηγητές

 • Με πολυετή εμπειρία.  
 • Μεταδοτικότητα.  
 • Σημαντική συγγραφική δραστηριότητα.  
 • Με γνώσεις στην οργάνωση και διαχείριση της διαδικτυακής εκπαίδευσης. 

Άριστή προετοιμασία, Βέβαιη Επιτυχία!

 • Μαθαίνεις να διαβάζεις σωστά.  
 • Εξασκείσαι στο γραπτό λόγο με πολλά διαγωνίσματα.