ΑΣΕΠ 2022: Βαθμίδες Εκπαίδευσης, διαδικασία εξετάσεων και δικαιολογητικά

Πιο κοντά από ποτέ είναι η έκδοση του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Δημοσίου. Δημοσιεύθηκε το πλαίσιο υλοποίησης από το ΑΣΕΠ, αποκλειστικά όλες οι ημερομηνίες.

Το ΑΣΕΠ έχοντας δρομολογήσει τον γραπτό της ΑΑΔΕ (1Γ/2022), ετοιμάζεται πλέον για τον πανελλήνιο, γραπτό διαγωνισμό του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με το προσχέδιο του διαγωνισμού.  Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του workenter.gr, εντός του Απριλίου η Ανεξάρτητη Αρχή θα δημοσιοποιήσει την προκήρυξη.

Τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από το… μέτωπο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού έχουν ως εξής:

  1. Το ΑΣΕΠ έχει έτοιμο το κείμενο της προκήρυξης
  2. Αναμένεται η προσάρτηση στο κείμενο του πίνακα των θέσεων

Η μικρή καθυστέρηση στον προσδιορισμό των θέσεων οφείλεται στο ότι το υπουργείο Εσωτερικών περιμένει κάποιες κενές οργανικές θέσεις υπουργείων και φορεών να καλυφθούν με τη διαδικασία των μετατάξεων. Με την αφαίρεση αυτών των θέσεων (μετατάξεις) από τον συνολικό πίνακα, θα προκύψει ο αριθμός των νέων μόνιμων προσλήψεων που θα διατεθούν μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. 

Το ΦΕΚ της διαδικασίας επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε το πλαίσιο και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Δείτε αναλυτικά τα σημαντικότερα δεδόμενα που πρέπει να γνωρίζετε: Ποιες βαθμίδες εκπαίδευσης αφορά, τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων και αποστολής δικαιολογητικών.

1. Προκήρυξη

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (εφεξής Ε.Ε.Π.), μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εφεξής Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021 διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη.

2. Αιτήσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω του διαδικτυακού του τόπο. Η ηλεκτρονική μορφή των αιτήσεων καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. ανάλογα με την κατηγορία των προς πλήρωση θέσεων (Ε.Ε.Π., Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.). Ο υποψήφιος, με βάση την προκήρυξη, αφού εισέλθει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στον διαδικτυακό τόπο αυτού.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, με ειδικότερο προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Α.Σ.Ε.Π.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί άλλος τρόπος υποβολής.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο η αίτηση συμμετοχής (Α’ στάδιο), χωρίς να δίνεται η δυνατότητα επισύναψης δικαιολογητικών από τον υποψήφιο. Μετά τη βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης, οι υποψήφιοι που θα κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π., με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, προς υποβολή δικαιολογητικών, πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π. και κατόπιν να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (Β’ στάδιο), με σχετική επίκληση αυτών

3. Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού άλλες επιτροπές και ομάδες εργασίας 

Οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό διεξάγονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (εφεξής Κ.Ε.Δ.), η οποία συγκροτείται μετά από τη δημοσίευση της προκήρυξης με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.

4. Στάδια πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις. Στην περίπτωση αυτή τα στάδια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζονται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι που δεν επιτυγχάνουν τη βαθμολογία βάσης στο κάθε στάδιο του διαγωνισμού, δεν μετέχουν στο επόμενο.

5. Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει:

α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η εξέταση της περ. α’ και η δοκιμασία της περ. β’ διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη

6. Βαθμολόγηση γραπτών – αναβαθμολόγηση

Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. 2. Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: α) εξέταση γνώσεων: 50%, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%. Με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.

7. Δομημένη Συνέντευξη

Για την πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π., απαιτείται και ατομική δομημένη συνέντευξη με τους υποψηφίους. Η διενέργεια δομημένης συνέντευξης για το Ε.Ε.Π. διεξάγεται από τριμελή ή πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π, κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 4765/2021. Με τη δομημένη συνέντευξη κρίνονται η καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης, καθώς και η επικοινωνιακή τους ικανότητα. Η δομημένη συνέντευξη αφορά, ενδεικτικά, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του υποψηφίου.