Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της 29ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (ΦΕΚ 59 Α’) όπως ισχύει, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των Υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.