Υπολογισμός Μορίων

Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1.25 σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1° Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

 • Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1,25)
 • Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή  (1,25)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή  (1,25)
 • Λατινικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή  (1,25)

Β. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

 • Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή  (1,25)
 • Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή  (1,25)
 • Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή  (1,25)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή  (1,25)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

 • Βιολογία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή (1,25)
 • Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή  (1,25)
 • Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή  (1,25)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή  (1,25)

Γ. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

 • Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή  (1,25)
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή  (1,25)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή  (1,25)
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή  (1,25) 
 • Το άθροισμα των γινομένων, κατά περίπτωση, αποτελεί το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή στα αντίστοιχα τμήματα, σχολές και εισαγωγικές κατευθύνσεις του επιστημονικού πεδίου της ομάδας προσανατολισμού που έχει επιλέξει και για την οποία έχει δηλώσει προτίμηση ο υποψήφιος.»

 Για την εισαγωγή των υποψηφίων απαιτείται ελάχιστη βάση 35 μόρια.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4 ,5

Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές, στα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του μέσου γενικού βαθμού απόλυσης από το λύκειο με το συντελεστή δύο και μισό (2,5) και της βαθμολογικής τους επίδοσης στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» μετά την αναγωγή τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα, με συντελεστή δύο και μισό (2,5). Η αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα του γενικού βαθμού απόλυσης και του βαθμού στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» γίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

 Για την εισαγωγή απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία 10 στην Έκθεση. 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Προκειμένου για την εισαγωγή τους στα τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις των ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο της βαθμολογικής επίδοσης στο ειδικό μάθημα, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, με συντελεστή ένα και μισό (1,5). Αν τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα είναι δύο (2), ως βαθμολογική επίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων.