Τροπολογία για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ

Τροπολογία

“Θεσμικό Πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου Τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών”

ΜΕΡΟΣ Α’

Διατάξεις Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)