Στο ΦΕΚ η απόφαση για τον τρόπο εγγραφής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Στο ΦΕΚ η απόφαση για τον τρόπο εγγραφής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

 • 17 Νοεμβρίου 2020 – 16:47

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον «Καθορισμό του τύπου δήλωσης και του τρόπου εγγραφής των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).».

Εγγραφή εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

 1. Η εγγραφή των εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. πραγματοποιείται εντός της εκάστοτε τασσόμενης με απόφαση του Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. αποκλειστικής προθεσμίας, που ανακοινώνεται δημόσια στον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται λεπτομερώς τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που
  απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής των εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
  2. Η δήλωση εγγραφής υποβάλλεται στο Τμήμα Εκπαιδευόμενου Προσωπικού και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο του
  νομότυπου της δήλωσης εγγραφής και της πληρότητας των δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος.
  Με τη δήλωση εγγραφής συνυποβάλλεται ο εκάστοτε απαιτούμενος αριθμός έγχρωμων φωτογραφιών τύπου ταυτότητας.

Η δήλωση εγγραφής μαζί με όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που τη συνοδεύουν, καταχωρίζονται στο προσωπικό μητρώο του σπουδαστή, που τηρείται με ευθύνη του Τμήματος Εκπαιδευόμενου Προσωπικού και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.
3. Η δήλωση εγγραφής στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συντάσσεται υποχρεωτικά σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Προς διασφάλιση των όρων δημοσιότητας, η δήλωση εγγραφής φέρει υποχρεωτικά το λογότυπο που αναφέρεται στη συγχρηματοδότηση των δράσεων της προεισαγωγικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 1. Η δήλωση εγγραφής των εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι δεν φέρουν ήδη κατά την εισαγωγή τους στη Σχολή την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά προς απόδειξη της συνδρομής των προσόντων και της έλλειψης των κωλυμάτων διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
  (ν. 3528/2007, A΄ 26), όπως ισχύουν: (α) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, (β) γνωμάτευση υγείας από παθολόγο ή γενικό ιατρό και ψυχίατρο είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών και (γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Η δήλωση εγγραφής των εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με τέκνα συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για τα παραπάνω δικαιολογητικά εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.

 1. Οι εισακτέοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία γνωστοποιούν στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διάφορες πληροφορίες,
  όπως ιδίως στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης (χρόνος και ταμείο ασφάλισης), τυχόν προϋπηρεσία και σχέση εργασίας με την οποία αυτή έχει διανυθεί, τράπεζα και αριθμός λογαριασμού (IBAN) για την έναρξη καταβολής της μισθοδοσίας.
 2. Οι εισακτέοι υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συντάσσεται με ευθύνη των ιδίων και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Δείτε το ΦΕΚ

 

Δείτε περισσότερα σε αυτό το σύνδεσμο