Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2022

Αντίστροφα μετρούν οι ημέρες για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ο οποίος θα αφορά 1.000 – 1.700  μόνιμες θέσεις κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ,ΔΕ. Προσφάτως μάλιστα, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση κατά την οποία το ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ δίνει διευκρινίσεις για τη διαδικασία, το χρόνο διεξαγωγής, την εξεταστέα ύλη, τη βαθμολόγηση γραπτών.

Συγκεκριμένα:

-Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, με ειδικότερο προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Α.Σ.Ε.Π.

-Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί άλλος τρόπος υποβολής.

-Οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό διεξάγονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.), η οποία συγκροτείται μετά από τη δημοσίευση της προκήρυξης με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.

– Ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Δ., ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις. Σε κάθε περίπτωση η Κ.Ε.Δ. ορίζει το χρονοδιάγραμμα του γραπτού διαγωνισμού.
 

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α.ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΑ,ΤΕΧΝΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Φωτεινός Γιάννης, Πολιτικός Επιστήμονας
ΩΡΕΣ 36
ΤΜΗΜΑΤΑ θα ανακοινωθούν σύντομα
ΚΟΣΤΟΣ 250€
ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΩΡΕΣ 36
ΤΜΗΜΑΤΑ Θα ανακοινωθούν σύντομα
ΚΟΣΤΟΣ 250€

Β.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Χατζηγιαννάκη Έλενα Φιλόλογος
ΩΡΕΣ 36
ΤΜΗΜΑΤΑ Τρίτη 18:00-21:00
ΕΝΑΡΞΗ 13/9/2022
ΚΟΣΤΟΣ 250€
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Νίκας Πασχάλης, Μαθηματικός
ΩΡΕΣ 36
ΤΜΗΜΑΤΑ Δευτέρα 18:00-21:00
ΕΝΑΡΞΗ 12/9/2022
ΚΟΣΤΟΣ 250€
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ταβλαδωράκη Ευαγγελία, Πολιτικός Επιστήμονας
ΩΡΕΣ 36
ΤΜΗΜΑΤΑ Τετάρτη 18:00-21:00
ΕΝΑΡΞΗ 7/9/2022
ΚΟΣΤΟΣ 250€

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Α και Β    

 180 ΩΡΕΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Α και Β 

  1.250 €

1. Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων (Α και Β) το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1.250 € σε 1.100 € πληρωτέο σε 4 μηνιαίες δόσεις.

2. Σε περίπτωση ανεργίας, πολυτεκνίας το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1.250 €  σε 1.000 € πληρωτέο σε 4 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

3. Σε περίπτωση εφαπαξ καταβολής η τιμή διαμορφώνεται από 1.250 € σε 950 €.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά.

2. Την 1η συνάντηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

3. Οι σημειώσεις παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους υποψηφίους.

4. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα και τεστ προσομοίωσης για όλα τα αντικείμενα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας!
  Αντίστροφα μετρούν οι ημέρες για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ο οποίος θα αφορά 1.000 – 1.700  μόνιμες θέσεις κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ,ΔΕ. Προσφάτως μάλιστα, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση κατά την οποία το ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ δίνει διευκρινίσεις για τη διαδικασία, το χρόνο διεξαγωγής, την εξεταστέα ύλη, τη βαθμολόγηση γραπτών.

  Συγκεκριμένα:

  -Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, με ειδικότερο προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Α.Σ.Ε.Π.

  -Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί άλλος τρόπος υποβολής.

  -Οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό διεξάγονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.), η οποία συγκροτείται μετά από τη δημοσίευση της προκήρυξης με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.

  – Ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Δ., ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις. Σε κάθε περίπτωση η Κ.Ε.Δ. ορίζει το χρονοδιάγραμμα του γραπτού διαγωνισμού.
   

  Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

  β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

   

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
  Πρόγραμμα Μαθημάτων

  Α.ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,
  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΑ,ΤΕΧΝΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Φωτεινός Γιάννης, Πολιτικός Επιστήμονας
  ΩΡΕΣ 36
  ΤΜΗΜΑΤΑ θα ανακοινωθούν σύντομα
  ΚΟΣΤΟΣ 250€
  ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
  ΩΡΕΣ 36
  ΤΜΗΜΑΤΑ Θα ανακοινωθούν σύντομα
  ΚΟΣΤΟΣ 250€

  Β.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Χατζηγιαννάκη Έλενα Φιλόλογος
  ΩΡΕΣ 36
  ΤΜΗΜΑΤΑ Τρίτη 18:00-21:00
  ΕΝΑΡΞΗ 13/9/2022
  ΚΟΣΤΟΣ 250€
  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Νίκας Πασχάλης, Μαθηματικός
  ΩΡΕΣ 36
  ΤΜΗΜΑΤΑ Δευτέρα 18:00-21:00
  ΕΝΑΡΞΗ 12/9/2022
  ΚΟΣΤΟΣ 250€
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Ταβλαδωράκη Ευαγγελία, Πολιτικός Επιστήμονας
  ΩΡΕΣ 36
  ΤΜΗΜΑΤΑ Τετάρτη 18:00-21:00
  ΕΝΑΡΞΗ 7/9/2022
  ΚΟΣΤΟΣ 250€

  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Α και Β    

   180 ΩΡΕΣ

    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Α και Β 

    1.250 €

  1. Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων (Α και Β) το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1.250 € σε 1.100 € πληρωτέο σε 4 μηνιαίες δόσεις.

  2. Σε περίπτωση ανεργίας, πολυτεκνίας το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1.250 €  σε 1.000 € πληρωτέο σε 4 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

  3. Σε περίπτωση εφαπαξ καταβολής η τιμή διαμορφώνεται από 1.250 € σε 950 €.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά.

  2. Την 1η συνάντηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

  3. Οι σημειώσεις παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους υποψηφίους.

  4. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα και τεστ προσομοίωσης για όλα τα αντικείμενα.

  ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας!