Νέο ΦΕΚ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4765/2021 που αναμορφώνει το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο

Αντί ο κάθε φορέας να έχει τη δική του προκήρυξη και προγραμματισμό, θα υπάρχει ένας κεντρικός προγραμματισμός προσλήψεων. Ο πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός θα διενεργηθεί, το αργότερο έως το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6/Α/15-1-2021 ο νόμος 4765/2021 με τίτλο “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π. και λοιπές διατάξεις.”. Θα διενεργείται ένας ετήσιος γραπτός διαγωνισμός, πανελλαδικά για όλες τις προσλήψεις στο δημόσιο.

Ο παραπάνω νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο με αδιάβλητους πανελλήνιους, γραπτούς διαγωνισμούς γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποτελούν τον βασικό κανόνα για την εισαγωγή στο Δημόσιο.

Ο σκοπός του νόμου είναι η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τον δημόσιο τομέα, με έμφαση στη διατήρηση και περαιτέρω εμπέδωση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας, καθώς και η ενίσχυση του  Α.Σ.Ε.Π., ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του δημόσιου τομέα, ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψηφίων, καθώς και η ενδυνάμωση του ρόλου και της λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. προς εξασφάλιση της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

Οι εξετάσεις για την πρόσληψη στο Δημόσιο, θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά ανά δύο έτη – σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων που θα εγκρίνει συνολικά το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη θέσεων από ειδικές κοινωνικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, 16% από πολύτεκνους, 12% από τρίτεκνους, 5% από όσους έχουν στενό συγγενή με αναπηρία κ.ά.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνίζονται σε δύο τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων.

  • Με το πρώτο τεστ θα αξιολογούνται οι γνώσεις γενικού περιεχομένου των υποψηφίων σε ζητήματα ακαδημαϊκού χαρακτήρα, αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με την εν δυνάμει ένταξή τους σε μια διοικητική δομή άσκησης κρατικής εξουσίας.
  • Θα εξετάζονται και οι ειδικές γνώσεις επί συγκεκριμένων κλάδων που αφορούν οι προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας.
  • Με το δεύτερο τεστ οι υποψήφιοι θα δοκιμάζονται για τις δεξιότητες και την εργασιακή τους αποτελεσματικότητα. Ειδικότερα, θα αξιολογούνται δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας και τα Κριτήρια επιλογής με τη μοριοδότηση, δηλαδή τα άρθρα 8 έως και 43 των Μερών Β’ και Γ’ τίθενται σε ισχύ μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου ήτοι από 4 Μαίου 2021.

 

Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο των διατάξεων και κατεβάστε το ΦΕΚ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4765/2021 ΦΕΚ 6/Α/15-1-2021

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.