Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης 28ου διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ