Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2022

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό

Α. Σκοπός

«Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση»

Βασική προτεραιότητα και θεμελιακός σκοπός του διαγωνισμού είναι : «Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Έτσι, το Δημόσιο θα αξιοποιήσει-με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο- το ανθρώπινο δυναμικό της Χώρας ,αφού αναγνωρίζει όχι μόνο τις γνώσεις αλλά και. τις δεξιότητες ,τις κλίσεις κάθε ατόμου. Με τον παρόντα επίσης διαγωνισμό διασφαλίζεται η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στον Δημόσιο Τομέα.

Σύμφωνα λοιπόν με το νέο νομοσχέδιο :

α) Ενοποιούνται όλες οι επιμέρους προκηρύξεις.
β) Οργανώνεται ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου .
γ) Καθιερώνεται ένας τουλάχιστον γραπτός ενιαίος διαγωνισμός κάθε 2 χρόνια.
δ) Αξιολογούνται όχι μόνο οι γνώσεις αλλά και οι δεξιότητες των διαγωνιζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, καταργείται ο βαθμός απολυτηρίου και πτυχίου δεδομένου ότι έκδηλη είναι η ανισότητα βαθμολόγησης σε διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Προβλέπονται όμως προσαυξήσεις για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα .
ε) Ο πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός διενεργείται το αργότερο έως το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Σε ποιους τομείς του δημοσίου απασχολούνται οι επιτυχόντες του διαγωνισμού;

Στις διατάξεις υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα.Ειδικότερα, οι θέσεις είναι :

1. Η Προεδρία της Δημοκρατίας, ως προς το μόνιμο προσωπικό της.
2. Η Βουλή των Ελλήνων, ως προς το προσωπικό της, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός της.
3. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους.
4. Οι συνταγματικώς κατοχυρωμένες και λοιπές ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.
5. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) και οι Περιφε- ρειακές Ενώσεις Δήμων.
6. Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικητή υπάγεται καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες.
7. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
8. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανώνυμες εταιρείες
9. Το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά, των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και εν γένει των κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
10. Το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.
11. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως προς το επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
12. Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, ως προς το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Ποιες επαγγελματικές ομάδες δεν υπάγονται στον διαγωνισμό;

1. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές.
2. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και το έκτακτο διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1.
3. Το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών ή Τεχνολογικών Κέντρων, Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων.
4. Οι στρατιωτικοί, το μη πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
5. Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, του κλάδου επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, του κλάδου εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου που προσλαμβάνεται επιτοπίως.
6. Το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και το ιατρικό προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ., του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), καθώς και οι κάθε είδους θεραπευτές στους ίδιους φορείς για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και πρώην εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες άτομα.
7. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των λοιπών Εκκλησιών, δογμάτων και των εν γένει γνωστών θρησκειών.
8. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους, το επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδικευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης μνημείων και έργων τέχνης, το ανειδίκευτο εργατοτεχνικό προσωπικό και οι σχεδιαστές που απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και το καλλιτεχνικό, τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό, πλην διοικητικού προσωπικού, που είναι αναγκαίο για την προετοιμασία και την παρουσίαση των έργων ή συναυλιών στο πλαίσιο εγκεκριμένου καλλιτεχνικού προγράμματος
9. Οι κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και ιπτάμενοι μηχανι- κοί του θαλάμου διακυβέρνησης αεροσκαφών, οποιασδήποτε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου της παρ. 1, οι πλοηγοί, κυβερνήτες σκαφών και ναυτικοί της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και κάθε άλλης πλοηγικής υπηρεσίας, καθώς και οι διαιτητές – μεσολαβητές του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
10. Οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι συνεργάτες που προσλαμβάνονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 46 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133), οι ειδικοί σύμβουλοι – επιστημονικοί συνεργάτες ειδικοί συνεργάτες των Ο.Τ.Α., καθώς και το προσωπικό του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α ́ 110).
11. Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς και αυτοί στους οποίους ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα.
12. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή.
13. Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
14. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από δημόσιες επιχειρήσεις ή τράπεζες και τις θυγατρικές τους εται- ρείες για απασχόληση σε χώρες εκτός της Ελλάδας, όπου έχουν επενδύσει ή επενδύουν, εφόσον η διάρκεια της σύμβασής του δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Η απα- σχόληση του προσωπικού αυτού στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της σύμβασής του, απαγορεύεται.
15. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
16. Το προσωπικό νομικών πρόσωπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δρα- στηριοποιούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας
17. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων ατόμων με αναπηρία, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
18. Το προσωπικό που απασχολείται σε Δήμους, περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, ή ειδικών προ- γραμμάτων απασχόλησης ανέργων, που καταρτίζονται ή υλοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
19. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπρο- σωπεία (Μ.Ε.Α.) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργα- σίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), καθώς και το προσωπικό της Μ.Ε.Α. – Ο.Ο.Σ.Α. που προσλαμβάνεται επιτοπίως.
20. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικής Διπλωματίας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α) Γενεύης, καθώς και το προσωπικό του Γραφείου Οικονομικής Διπλωματίας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α) Γενεύης που προσλαμβάνεται επιτοπίως.
21. Το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που προσλαμβάνεται επιτοπίως.
22. Για τράπεζες υπαγόμενες στην παρ. 1, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για προσλήψεις στον εισαγωγικό και τον αμέσως επόμενο αυτού βαθμό όλων των κατηγοριών, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το Κεφάλαιο Γ ́ του Μέρους Γ ́.
23. Φορείς του δημόσιου τομέα που εξαιρούνται από το σύστημα προσλήψεων του παρόντος δύνανται να ζητούν από το Α.Σ.Ε.Π., να διενεργήσει αυτό τις διαδικα- σίες πλήρωσης θέσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αναλαμβάνοντας την απόδοση των σχετι- κών δαπανών. Επί του αιτήματος αποφασίζει το Α.Σ.Ε.Π.
24. Ειδικά για την επιλογή του μη πολιτικού προσωπι- κού του Λιμενικού Σώματος, των Δόκιμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών, των Ειδικών Φρουρών, των Συνορι- ακών Φυλάκων και των Συνοριακών Φυλάκων ορισμέ- νου χρόνου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του προσωπικού ασφαλείας του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α ́ 35), η ένσταση ασκείται ενώπιον του Ανώτατου Συμ- βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με την τήρηση της διαδικασίας και των προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Β. Δομή και περιεχόμενο γραπτού διαγωνισμού

Ποιο είναι το περιεχόμενο εξέτασης του νέου διαγωνισμού;

Ο διαγωνισμός περιέχει:

1) Εξέταση γνώσεων
2) Δομημένη συνέντευξη

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. περιλαμβάνει:
1.Εξέταση γνώσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 9 η εξέταση γνώσεων της περ. α ́ της παρ. 1 περιλαμβάνει :
I. την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.
II. Η δοκιμασία της περ. β ́ της παρ. 1 αξιολογεί, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.
Η εξέταση της περ. α ́ της παρ. 1 και η δοκιμασία της περ. β ́ της παρ. 1 διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο.
3. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί μητρώο θεμάτων, θεματοδοτών, κριτών/ βαθμολογητών/ αναβαθμολογητών. Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, καθώς και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς αυτού για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εξειδικευμένων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγω-νισμού και ιδίως σε ό,τι αφορά στη δοκιμασία της εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Τι σημαίνει δομημένη συνέντευξη;

Είναι μια συνέντευξη στην οποία ο εξεταζόμενος απαντά σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο. Αξιολογείται επίσης η εμπειρία, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, τα προσόντα αλλά και οι δεξιότητες του εξεταζομένου που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας.

Ποιος είναι ο σκοπός μιας δομημένης συνέντευξης;

Αξιολογείται: α) η καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης
β) Η επικοινωνιακή ικανότητα του υποψηφίου για την συγκεκριμένη θέση .

Υπάρχουν πρόσθετες διαγνωστικές διαδικασίες;

Ναι υπάρχουν, κατόπιν όμως αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π και με την προϋπόθεση ότι αναγκαία είναι:
α) η διακρίβωση της καταλληλότητας του υποψηφίου
β) η διακρίβωση της εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Μπορεί να περιλαμβάνουν:
-πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες που μπορεί να περιλαμβάνουν πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων.
-πρακτικές δοκιμασίες που περιλαμβάνουν ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ.
-εξέταση ειδικών γνώσεων αφορά στη διαπίστωση της απαιτούμενης εμπειρίας και διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο.

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός απευθύνεται και σε άτομα με αναπηρία;

Ναι φυσικά καθώς και σε άτομα με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων.

Υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή για τα ΑΜΕΑ;

Παραμένει η υπάρχουσα διαδικασία με σειρά προτεραιότητας, όπως και στο παρελθόν. Αυτό που όμως είναι αξιοσημείωτο είναι αυξάνεται το ποσοστό από 10% που είναι σήμερα σε 12% των προκηρυσσομένων θέσεων, ενσωματώνοντας και το ποσοστό του ν.2643/1998 του Υπουργείου Εργασίας με υλοποίηση από τον ΟΑΕΔ.

Πώς ορίζονται τα θέματα του διαγωνισμού;

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού:
1) Καθορίζει τον τρόπο βαθμολόγησης και τη στάθμιση των απαντήσεων.
2) Ορίζει με απόφασή της τον τόπο και χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, τα εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα, τα όργανα εποπτείας τους, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
3) Τα θέματα του γραπτού διαγωνισμού καθορίζονται ή εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού και μεταδίδονται ή διαβιβάζονται ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.
4) Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση μέσων ψηφιακής τεχνολογίας.

Πώς γίνεται η βαθμολόγηση των υποψηφίων ;

1) Σε εξέταση με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα γραπτά βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και σε περίπτωση απόκλισης, και από έναν αναβαθμολογητή.
2) Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.
3) Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:
α) εξέταση γνώσεων: 50%,
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.
γ) με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται,στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο

Πώς ορίζεται το τελικό άθροισμα βαθμολογίας;

Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό αποτελεί το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα επιμέρους στοιχεία αυτού. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων

Γ. Διαδικασία διεξαγωγής του Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό γίνεται:

α) ανά φορέα ή
β) ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα για την οποία απαιτούνται τα ίδια προσόντα διορισμού ανεξάρτητα από φορέα ή
γ) για περισσότερους φορείς και κατηγορίες ή
δ) σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση έγκρισης πλήρωσης των θέσεων ή τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

Τι περιλαμβάνει η προκήρυξη;

α. τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων,

β. τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες και κατά φορέα,

γ. την περιγραφή αντικειμένου των προκηρυσσόμενων θέσεων (περίγραμμα),

δ. την κατανομή των θέσεων κατά Περιφερειακή Ενότητα και κατά φορέα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, με ειδικότερη αναφορά στις θέσεις για τις οποίες ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας, καθώς και στα ποσοστά που αντιστοιχούν στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων,

ε. τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης,

στ. πρόσθετα προσόντα, εφόσον προβλέπονται από κείμενες διατάξεις ή από τους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς ή αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ορισμένους κλάδους ή ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών και νομικών προσώπων κατόπιν αιτήματος του φορέα και σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π.,

ζ. τα κριτήρια κατάταξης,

η. τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προ- σόντων, των κριτηρίων και ιδιοτήτων που λαμβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους,

θ. τους αποδεκτούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών,

ι. τα αποδεκτά επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρι- βών, προκειμένου για τα διδακτορικά διπλώματα,

ια. τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης, όπως καθορί- ζονται από την ισχύουσα νομοθεσία,

ιβ. την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους,

ιγ. τον τρόπο εξέτασης γνώσεων, δεξιοτήτων και εργα- σιακής αποτελεσματικότητας, την τυχόν εξεταστέα ύλη, τη βαθμολογική βάση, τους συντελεστές βαρύτητας, τυχόν ειδικότερους συντελεστές για τις περ. α ́ και β ́ της παρ. 1 του άρθρου 9, καθώς και τα εξεταζόμενα χαρα- κτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία,

ιδ. τα γνωστικά αντικείμενα και την επιστημονική εξειδίκευση, όταν η προκήρυξη αφορά επιλογή ειδικού επιστημονικού προσωπικού,

ιε. τον χρόνο διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού, ο οποίος όμως μπορεί να καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. και μεταγενέστερα,

ιστ. την υποβολή των υποψηφίων σε πρόσθετη δια- γωνιστική διαδικασία, το είδος αυτής και τον τρόπο εξέτασής τους,

ιζ. τον τρόπο εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων,

ιη. τη διαδικασία επιλογής και το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, καθώς και τον τρόπο υποβολής της,

ιθ. κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται.

Που δημοσιεύεται η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων;

Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων δημοσιεύεται :

1) στο Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

2) η προκήρυξη ή περίληψη αυτής αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ;

Σύμφωνα με το άρθρο 17 , δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. Όσοι πληρούν τα γενικά προσόντα και όρια ηλικίας που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, το προσοντολόγιο και τα ειδικά προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού.

2. Τακτικοί υπάλληλοι των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων αυτών, μετά από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία διορισμού ή πρόσληψής τους, με εξαίρεση τη συμμετοχή σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων κατηγορίας ανώτερης αυτής του διορισμού ή της πρόσληψής τους.

3. Η εξαίρεση της παρ. 2 ως προς την πενταετία εφαρμόζεται αναλόγως και στους υπαλλήλους κατη- γορίας Π.Ε. για συμμετοχή σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ε.Ε.Π.

Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση συμμετοχής;

1.Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. ηλεκτρονικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για διαφορετικές θέσεις;

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση για την ίδια προκήρυξη και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών, όταν προβλέπεται ρητώς από διάταξη και ορίζεται στην προκήρυξη.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα, φορέα και Περιφερειακή Ενότητα ή άλλη ειδικότερη περιοχή σύμφωνα με την προκήρυξη, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, εάν δεν επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με την παρ. 2, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Την αίτηση την υποβάλω ηλεκτρονικά ή πρέπει να την υποβάλω εγώ ο ίδιος/ ίδια σε κάποιον δημόσιο φορέα;

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.

Προσοχή!Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται :
1. να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν.

2. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022

Πρόγραμμα Δια ζώσης – Διαδικτυακών Μαθημάτων

Α. ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΩΡΕΣ  ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΑ,ΤΕΧΝΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ,
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
84 Θα ανακοινωθούν σύντομα 500€
ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 40 240€

Β. ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εισηγήτρια Χατζηγιαννάκη Έλενα, Φιλόλογος
48 Τετάρτη 17:30-19:30
ΕΝΑΡΞΗ 12/01/2022
290€
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εισηγητής Νίκας Πασχάλης, Μαθηματικός
60 Παρασκευή 19:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2022
360€
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40 Θα ανακοινωθούν σύντομα 360€

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Α και Β = 272 ΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Α και Β = 1.750 €

1. Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων (Α και Β) το σύνολο των διδάκτρων
διαμορφώνεται από 1.750 € σε 1.400 € πληρωτέο σε 4 μηνιαίες δόσεις.
2. Σε περίπτωση ανεργίας, πολυτεκνίας το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1.750 € σε 1.200 € πληρωτέο σε 4 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά.
2. Την 1η συνάντηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
3. Οι σημειώσεις παρέχονται δωρεάν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή σε όλους τους
υποψηφίους (διά ζώσης και διαδικτυακούς)
4. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ
επαναληπτικά μαθήματα και τεστ προσομοίωσης για όλα τα αντικείμενα.

* Οι παραπάνω αναγραφόμενες ώρες διδασκαλίας είναι ενδεικτικές και θα διαμορφωθούν οριστικά μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού και την γνωστοποίηση της εξεταζόμενης ύλης.

Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο των διατάξεων και κατεβάστε το ΦΕΚ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4765/2021 ΦΕΚ 6/Α/15-1-2021

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Νέα τμήματα από 26/10. Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας!
  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό

  Α. Σκοπός

  «Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση»

  Βασική προτεραιότητα και θεμελιακός σκοπός του διαγωνισμού είναι : «Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Έτσι, το Δημόσιο θα αξιοποιήσει-με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο- το ανθρώπινο δυναμικό της Χώρας ,αφού αναγνωρίζει όχι μόνο τις γνώσεις αλλά και. τις δεξιότητες ,τις κλίσεις κάθε ατόμου. Με τον παρόντα επίσης διαγωνισμό διασφαλίζεται η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στον Δημόσιο Τομέα.

  Σύμφωνα λοιπόν με το νέο νομοσχέδιο :

  α) Ενοποιούνται όλες οι επιμέρους προκηρύξεις.

  β) Οργανώνεται ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

  γ) Καθιερώνεται ένας τουλάχιστον γραπτός ενιαίος διαγωνισμός κάθε 2 χρόνια.

  δ) Αξιολογούνται όχι μόνο οι γνώσεις αλλά και οι δεξιότητες των διαγωνιζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, καταργείται ο βαθμός απολυτηρίου και πτυχίου δεδομένου ότι έκδηλη είναι η ανισότητα βαθμολόγησης σε διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Προβλέπονται όμως προσαυξήσεις για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα.

  ε) Ο πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός διενεργείται το αργότερο έως το τρίτο τρίμηνο του 2022.

  Σε ποιους τομείς του δημοσίου απασχολούνται οι επιτυχόντες του διαγωνισμού;

  Στις διατάξεις υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα.Ειδικότερα, οι θέσεις είναι :

  1. Η Προεδρία της Δημοκρατίας, ως προς το μόνιμο προσωπικό της.
  2. Η Βουλή των Ελλήνων, ως προς το προσωπικό της, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός της.
  3. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους.
  4. Οι συνταγματικώς κατοχυρωμένες και λοιπές ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.
  5. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) και οι Περιφε- ρειακές Ενώσεις Δήμων.
  6. Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικητή υπάγεται καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες.
  7. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
  8. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανώνυμες εταιρείες
  9. Το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά, των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και εν γένει των κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
  10. Το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.
  11. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως προς το επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
  12. Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, ως προς το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

  Ποιες επαγγελματικές ομάδες δεν υπάγονται στον διαγωνισμό;

  1. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές.
  2. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και το έκτακτο διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1.
  3. Το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών ή Τεχνολογικών Κέντρων, Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων.
  4. Οι στρατιωτικοί, το μη πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
  5. Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, του κλάδου επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, του κλάδου εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου που προσλαμβάνεται επιτοπίως.
  6. Το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και το ιατρικό προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ., του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), καθώς και οι κάθε είδους θεραπευτές στους ίδιους φορείς για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και πρώην εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες άτομα.
  7. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των λοιπών Εκκλησιών, δογμάτων και των εν γένει γνωστών θρησκειών.
  8. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους, το επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδικευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης μνημείων και έργων τέχνης, το ανειδίκευτο εργατοτεχνικό προσωπικό και οι σχεδιαστές που απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και το καλλιτεχνικό, τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό, πλην διοικητικού προσωπικού, που είναι αναγκαίο για την προετοιμασία και την παρουσίαση των έργων ή συναυλιών στο πλαίσιο εγκεκριμένου καλλιτεχνικού προγράμματος
  9. Οι κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και ιπτάμενοι μηχανι- κοί του θαλάμου διακυβέρνησης αεροσκαφών, οποιασδήποτε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου της παρ. 1, οι πλοηγοί, κυβερνήτες σκαφών και ναυτικοί της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και κάθε άλλης πλοηγικής υπηρεσίας, καθώς και οι διαιτητές – μεσολαβητές του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
  10. Οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι συνεργάτες που προσλαμβάνονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 46 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133), οι ειδικοί σύμβουλοι – επιστημονικοί συνεργάτες ειδικοί συνεργάτες των Ο.Τ.Α., καθώς και το προσωπικό του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α ́ 110).
  11. Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς και αυτοί στους οποίους ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα.
  12. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή.
  13. Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
  14. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από δημόσιες επιχειρήσεις ή τράπεζες και τις θυγατρικές τους εται- ρείες για απασχόληση σε χώρες εκτός της Ελλάδας, όπου έχουν επενδύσει ή επενδύουν, εφόσον η διάρκεια της σύμβασής του δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Η απα- σχόληση του προσωπικού αυτού στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της σύμβασής του, απαγορεύεται.
  15. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
  16. Το προσωπικό νομικών πρόσωπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δρα- στηριοποιούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας
  17. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων ατόμων με αναπηρία, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
  18. Το προσωπικό που απασχολείται σε Δήμους, περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, ή ειδικών προ- γραμμάτων απασχόλησης ανέργων, που καταρτίζονται ή υλοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  19. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπρο- σωπεία (Μ.Ε.Α.) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργα- σίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), καθώς και το προσωπικό της Μ.Ε.Α. – Ο.Ο.Σ.Α. που προσλαμβάνεται επιτοπίως.
  20. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικής Διπλωματίας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α) Γενεύης, καθώς και το προσωπικό του Γραφείου Οικονομικής Διπλωματίας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α) Γενεύης που προσλαμβάνεται επιτοπίως.
  21. Το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που προσλαμβάνεται επιτοπίως.
  22. Για τράπεζες υπαγόμενες στην παρ. 1, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για προσλήψεις στον εισαγωγικό και τον αμέσως επόμενο αυτού βαθμό όλων των κατηγοριών, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το Κεφάλαιο Γ ́ του Μέρους Γ ́.
  23. Φορείς του δημόσιου τομέα που εξαιρούνται από το σύστημα προσλήψεων του παρόντος δύνανται να ζητούν από το Α.Σ.Ε.Π., να διενεργήσει αυτό τις διαδικα- σίες πλήρωσης θέσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αναλαμβάνοντας την απόδοση των σχετι- κών δαπανών. Επί του αιτήματος αποφασίζει το Α.Σ.Ε.Π.
  24. Ειδικά για την επιλογή του μη πολιτικού προσωπι- κού του Λιμενικού Σώματος, των Δόκιμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών, των Ειδικών Φρουρών, των Συνορι- ακών Φυλάκων και των Συνοριακών Φυλάκων ορισμέ- νου χρόνου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του προσωπικού ασφαλείας του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α ́ 35), η ένσταση ασκείται ενώπιον του Ανώτατου Συμ- βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με την τήρηση της διαδικασίας και των προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

  Β. Δομή και περιεχόμενο γραπτού διαγωνισμού

  Ποιο είναι το περιεχόμενο εξέτασης του νέου διαγωνισμού;

  Ο διαγωνισμός περιέχει:

  1) Εξέταση γνώσεων
  2) Δομημένη συνέντευξη

  Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. περιλαμβάνει:
  1.Εξέταση γνώσεων:
  Σύμφωνα με το άρθρο 9 η εξέταση γνώσεων της περ. α ́ της παρ. 1 περιλαμβάνει :
  I. την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.
  II. Η δοκιμασία της περ. β ́ της παρ. 1 αξιολογεί, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.
  Η εξέταση της περ. α ́ της παρ. 1 και η δοκιμασία της περ. β ́ της παρ. 1 διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο.
  3. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί μητρώο θεμάτων, θεματοδοτών, κριτών/ βαθμολογητών/ αναβαθμολογητών. Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, καθώς και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς αυτού για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εξειδικευμένων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγω-νισμού και ιδίως σε ό,τι αφορά στη δοκιμασία της εργασιακής αποτελεσματικότητας.

  Τι σημαίνει δομημένη συνέντευξη;

  Είναι μια συνέντευξη στην οποία ο εξεταζόμενος απαντά σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο. Αξιολογείται επίσης η εμπειρία, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, τα προσόντα αλλά και οι δεξιότητες του εξεταζομένου που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας.

  Ποιος είναι ο σκοπός μιας δομημένης συνέντευξης;

  Αξιολογείται: α) η καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης
  β) Η επικοινωνιακή ικανότητα του υποψηφίου για την συγκεκριμένη θέση .

  Υπάρχουν πρόσθετες διαγνωστικές διαδικασίες;

  Ναι υπάρχουν, κατόπιν όμως αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π και με την προϋπόθεση ότι αναγκαία είναι:
  α) η διακρίβωση της καταλληλότητας του υποψηφίου
  β) η διακρίβωση της εργασιακής αποτελεσματικότητας.

  Μπορεί να περιλαμβάνουν:
  -πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες που μπορεί να περιλαμβάνουν πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων.
  -πρακτικές δοκιμασίες που περιλαμβάνουν ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ.
  -εξέταση ειδικών γνώσεων αφορά στη διαπίστωση της απαιτούμενης εμπειρίας και διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο.

  Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός απευθύνεται και σε άτομα με αναπηρία;

  Ναι φυσικά καθώς και σε άτομα με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων.

  Υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή για τα ΑΜΕΑ;

  Παραμένει η υπάρχουσα διαδικασία με σειρά προτεραιότητας, όπως και στο παρελθόν. Αυτό που όμως είναι αξιοσημείωτο είναι αυξάνεται το ποσοστό από 10% που είναι σήμερα σε 12% των προκηρυσσομένων θέσεων, ενσωματώνοντας και το ποσοστό του ν.2643/1998 του Υπουργείου Εργασίας με υλοποίηση από τον ΟΑΕΔ.

  Πώς ορίζονται τα θέματα του διαγωνισμού;

  H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού:
  1) Καθορίζει τον τρόπο βαθμολόγησης και τη στάθμιση των απαντήσεων.
  2) Ορίζει με απόφασή της τον τόπο και χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, τα εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα, τα όργανα εποπτείας τους, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
  3) Τα θέματα του γραπτού διαγωνισμού καθορίζονται ή εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού και μεταδίδονται ή διαβιβάζονται ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.
  4) Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση μέσων ψηφιακής τεχνολογίας.

  Πώς γίνεται η βαθμολόγηση των υποψηφίων ;

  1) Σε εξέταση με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα γραπτά βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και σε περίπτωση απόκλισης, και από έναν αναβαθμολογητή.
  2) Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.
  3) Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:
  α) εξέταση γνώσεων: 50%,
  β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.
  γ) με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται,στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο

  Πώς ορίζεται το τελικό άθροισμα βαθμολογίας;

  Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό αποτελεί το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα επιμέρους στοιχεία αυτού. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων

  Γ. Διαδικασία διεξαγωγής του Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

  Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό γίνεται:

  α) ανά φορέα ή

  β) ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα για την οποία απαιτούνται τα ίδια προσόντα διορισμού ανεξάρτητα από φορέα ή

  γ) για περισσότερους φορείς και κατηγορίες ή

  δ) σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση έγκρισης πλήρωσης των θέσεων ή τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

  Τι περιλαμβάνει η προκήρυξη;

  α. τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων,

  β. τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες και κατά φορέα,

  γ. την περιγραφή αντικειμένου των προκηρυσσόμενων θέσεων (περίγραμμα),

  δ. την κατανομή των θέσεων κατά Περιφερειακή Ενότητα και κατά φορέα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, με ειδικότερη αναφορά στις θέσεις για τις οποίες ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας, καθώς και στα ποσοστά που αντιστοιχούν στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων,

  ε. τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης,

  στ. πρόσθετα προσόντα, εφόσον προβλέπονται από κείμενες διατάξεις ή από τους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς ή αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ορισμένους κλάδους ή ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών και νομικών προσώπων κατόπιν αιτήματος του φορέα και σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π.,

  ζ. τα κριτήρια κατάταξης,

  η. τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προ- σόντων, των κριτηρίων και ιδιοτήτων που λαμβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους,

  θ. τους αποδεκτούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών,

  ι. τα αποδεκτά επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρι- βών, προκειμένου για τα διδακτορικά διπλώματα,

  ια. τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης, όπως καθορί- ζονται από την ισχύουσα νομοθεσία,

  ιβ. την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους,

  ιγ. τον τρόπο εξέτασης γνώσεων, δεξιοτήτων και εργα- σιακής αποτελεσματικότητας, την τυχόν εξεταστέα ύλη, τη βαθμολογική βάση, τους συντελεστές βαρύτητας, τυχόν ειδικότερους συντελεστές για τις περ. α ́ και β ́ της παρ. 1 του άρθρου 9, καθώς και τα εξεταζόμενα χαρα- κτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία,

  ιδ. τα γνωστικά αντικείμενα και την επιστημονική εξειδίκευση, όταν η προκήρυξη αφορά επιλογή ειδικού επιστημονικού προσωπικού,

  ιε. τον χρόνο διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού, ο οποίος όμως μπορεί να καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. και μεταγενέστερα,

  ιστ. την υποβολή των υποψηφίων σε πρόσθετη δια- γωνιστική διαδικασία, το είδος αυτής και τον τρόπο εξέτασής τους,

  ιζ. τον τρόπο εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων,

  ιη. τη διαδικασία επιλογής και το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, καθώς και τον τρόπο υποβολής της,

  ιθ. κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται.

  Που δημοσιεύεται η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων;

  Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων δημοσιεύεται :

  1) στο Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

  2) η προκήρυξη ή περίληψη αυτής αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π

  Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ;

  Σύμφωνα με το άρθρο 17 , δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Όσοι πληρούν τα γενικά προσόντα και όρια ηλικίας που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, το προσοντολόγιο και τα ειδικά προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού.

  2. Τακτικοί υπάλληλοι των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων αυτών, μετά από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία διορισμού ή πρόσληψής τους, με εξαίρεση τη συμμετοχή σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων κατηγορίας ανώτερης αυτής του διορισμού ή της πρόσληψής τους.

  3. Η εξαίρεση της παρ. 2 ως προς την πενταετία εφαρμόζεται αναλόγως και στους υπαλλήλους κατη- γορίας Π.Ε. για συμμετοχή σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ε.Ε.Π.

  Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση συμμετοχής;

  1.Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. ηλεκτρονικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

  2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  3.Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

  Μπορώ να υποβάλω αίτηση για διαφορετικές θέσεις;

  Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση για την ίδια προκήρυξη και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών, όταν προβλέπεται ρητώς από διάταξη και ορίζεται στην προκήρυξη.

  Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα, φορέα και Περιφερειακή Ενότητα ή άλλη ειδικότερη περιοχή σύμφωνα με την προκήρυξη, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

  Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, εάν δεν επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με την παρ. 2, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

  Την αίτηση την υποβάλω ηλεκτρονικά ή πρέπει να την υποβάλω εγώ ο ίδιος/ ίδια σε κάποιον δημόσιο φορέα;

  Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.

  Προσοχή!Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου.

  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται :
  1. να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν.

  2. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη

  Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο των διατάξεων και κατεβάστε το ΦΕΚ

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4765/2021 ΦΕΚ 6/Α/15-1-2021

  Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.

   

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΑΣΕΠ 2022

  Πρόγραμμα Δια Ζώσης – Διαδικτυακών Μαθημάτων

  Α.ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΑ,ΤΕΧΝΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
  ΩΡΕΣ 84
  ΤΜΗΜΑΤΑ Θα ανακοινωθούν σύντομα
  ΚΟΣΤΟΣ 500€

   

  ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
  ΩΡΕΣ 40
  ΤΜΗΜΑΤΑ Θα ανακοινωθούν σύντομα
  ΚΟΣΤΟΣ 240€

   

  Β.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Χατζηγιαννάκη Έλενα
  Φιλόλογος
  ΩΡΕΣ 48
  ΤΜΗΜΑΤΑ Τετάρτη 17:30-19:30
  ΕΝΑΡΞΗ 12/01/2022
  ΚΟΣΤΟΣ 290€

   

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Νίκας Πασχάλης
  Μαθηματικός
  ΩΡΕΣ 60
  ΤΜΗΜΑΤΑ Παρασκευή 19:30-21:30
  ΕΝΑΡΞΗ 15/01/2022
  ΚΟΣΤΟΣ 360€

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΩΡΕΣ 40
  ΤΜΗΜΑΤΑ Θα ανακοινωθούν σύντομα
  ΚΟΣΤΟΣ 360€

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Α και Β = 272 ΩΡΕΣ
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Α και Β = 1.750 €

  1. Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων (Α και Β) το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1.750 € σε 1.400 € πληρωτέο σε 4 μηνιαίες δόσεις.

  2. Σε περίπτωση ανεργίας, πολυτεκνίας το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1.750 €  σε 1.200 € πληρωτέο σε 4 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά.

  2. Την 1η συνάντηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

  3. Οι σημειώσεις παρέχονται δωρεάν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή σε όλους τους υποψηφίους (διά ζώσης και διαδικτυακούς).

  4. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα και τεστ προσομοίωσης για όλα τα αντικείμενα.

  ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Νέα τμήματα από 26/10. Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας!